Velkommen til Danske Speditørers videnbank og jura (denne side er under opbygning)

 

Velkommen til vores videnbank og jura.

 

Danske Speditørers Juridiske Afdeling tilbyder en lang række ydelser - fra tenderhåndtering og kontraktudarbejdelse over håndtering af retssagsbehandling ved Højesteret til inkasso.

Som medlem af Danske Speditører har du adgang til både vores gratis juridiske hotline, samt fordelagtige priser på juridisk bistand hvis det skulle komme så langt.

Se nærmere om de forskellige ydelser lige her - eller bedre endnu kontakt os for en drøftelse af din konkrete problemstilling!

 

Vores videnbank tilbyder medlemsvirksomhederne adgang til systematiseret viden, der er brug for for at drive virksomhed i et dynamisk marked. Klik her for direkte adgang til videnbanken.

 

Vi kan altid kontaktes direkte på telefon +45-70131214

 

 

 

NYHEDER FRA DANSKE SPEDITØRERS JURIDISKE AFDELING

 

MOMENTUM Advokatkontor - er SPEDITØRERNES RETSVÆRN 

 

 -o0o-

2017-08-17

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

Persondataforordning gælder også for speditørvirksomheder. 

Justitsministeriset, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet har varslet en markant stigning i bødniveauet til de virksomheder, der ikke er i compliance med gældende persondataret. Det er vores vurdering, at det vil tage alt fra 3-9 måneder for en virksomhed at forberede sig på regelændringerne. Medlemerne skal derfor ikke vente til januar 2018 med at sætte sig ind i dataforordningen. Derfor har Danske Speditørers Juridiske Afdleing løbende fulgt med i implementeringen af Persondataforordningen og vi har indgået et samarbejde med PersondataSupport.as, der vil kunne hjælpe speditører gennem de komplekses vurderinger. 

Du kan læse mere i vores samling af relevante links mv. her (kræver login). Ring til sekretariatet på tel. 33746565, hvis du ikke kan logge ind.  

 

2017-02-24

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

Ny FAQ om containervejning

Søfartsstyrelsen har efter et møde med erhvervslivet d. 23. februar 2017 offentliggjort en ny opdateret FAQ omkring den danske implementering af VGM-reglerne. 

Du kan finde FAQ'en her.

Jeg ser positivt på Søfartsstyrelsens tilgang til VGM-reglerne, der i min optik betyder, at speditører nu i højere grad end tidligere kan gå fri af et evt. bødeansvar ved fejl i VGM-oplysningerne. Såfremt du har spørgsmål om reglerne, kan jeg kontaktes her. Har du brug for juridisk rådgivning om VGM-reglerne kan dette ske via Momentum Advokatfirma - Speditørernes Retsværn

 

 

2016-10-04

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

Sådan gør du krav gældende mod Hanjin

 

Hanjin-rederiet har offentliggjort frister for anmeldelse af krav mod det konkurstruede selskab. Nogle af disse frister er allerede i oktober 2016.

 

Advokatfuldmægtig i Danske Speditører, Søren Nicolay Edsen Johansen, opfordrer speditørerne til at være opmærksomme på fristerne, fordi det er vigtigt at være rettidigt på banen med krav overfor rederiet for så vidt angår speditørens tab forbundet med Hanjins misligholdelse af transportaftalen.

 

Ved anmeldelse af kravet skal man være opmærksom på følgende:

 

  • Kravet skal anmeldes på formularer udarbejdet af de sydkoreanske bobestyrere.
  • Formularerne er på Sydkoreansk og kan alene udfyldes på Sydkoreansk.
  • Danske virksomheder henvises derfor til at søge bistand via en sydkoreansk rådgiver.

 

Anmeldelse af krav kan ske i perioden 11-25. oktober 2016.

 

Danske Speditører har været i dialog med den sydkoreanske Ambassade i Danmark, der venligst har bistået os med at finde formularen, der skal benyttes.  Medlemmer af foreningen kan hente formularen her (kræver log-in). 

 

Juridisk Afdeling har været i kontakt med advokatfirmaet Kwon Moon, der meddeler, at de kan bistå medlemmer af Danske Speditører med at anmelde et krav overfor Hanjin. Der er alene tale om krav, der udspringer af en aftale indgået med rederiet før d. 1. september 2016. Efterfølgende aftaler er ikke omfattet. Såfremt man ønsker at gøre brug af Kwon Moon’s services skal man samle relevante aftaledokumenter sammen. F.eks. konnossement, e-mails eller andet, der kan understøtte aftalen.

 

Det skal for god ordens skyld oplyser advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen, at der findes andre rådgivere, og at advokatfirmaet Kwon Moon alene skal opfattes som et eksempel blandt flere rådgivere i Sydkorea. Flere rådgivere i sydkoreanske forhold kan findes her

 

2016-09-26

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

HANJIN – Penge til gode hos Hanjin? 

Hanjin - Anmeldelse af claims mod Hanjin Shipping. Følg vedlagte link for at læse mere om frister i dagens udmelding fra rederiets bobestyrer.

 

Hanjins pressemeddelelse af 26-09-2016.

 

Danske Speditører har udarbejdet et notat, der forholder sig til speditørens retsstilling i forhold til en evt. vareforsikring, krav mod underleverandøren samt ikke mindst krav fra speditørens ordregiver. Notatet kan tilgås af medlemmer af Danske Speditører her.

 

2016-09-19

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

HANJIN – Læs Juridisk Afdelings notat

Danske Speditørers Juridiske Afdeling har udarbejdet et notat, der vejleder medlemmerne omkring konsekvenserne ved Hanjins økonomiske problemer. Notatet kan tilgås her

 

 

2016-02-08

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

CONTAINERVEJNING – AEO-CERTIFICERING KAN BLIVE GENVEJEN TIL METODE 2.

 

Efter længere tids dialog med Søfartsstyrelsen tyder det nu på, at AEO-certificerede virksomheder nu kan skyde genvej til anvendelsen af metode 2. Dette har betydning for virksomheder, der skal fragte gods via søvejen. De vil nu få nemmere ved at opfylde formaliteterne omkring containervejning. Med implementeringen af de nye SOLAS-regler for vejning af containere er afskiberen forpligtet til at oplyse rederiet, hvor meget godset vejer. Denne vægt kan fastlægges efter to metoder (metode 1 og 2, se her), der begge er underlagt en række krav.

 

Frem til i dag har det været sådan, at hvis en afskiber ønsker at benytte metode 2, hvor godsets vægt lægges sammen med containerens taravægt, skulle virksomheden ISO-certificeres. Hvis virksomheden ikke var akkrediteret, ville virksomheden ikke lovligt kunne fastlægge vægten efter metode 2. Dette krav er imidlertid meget byrdefuldt for f.eks. speditørvirksomheder, der  må se frem til at bruge store summer på at blive ISO-certificeret.

 

Men efter en dialog med Søfartsstyrelsen har Danske Speditører nu fået lovning på, at de vil se nærmere på, hvordan en AEO-certificering kan anvendes i forbindelse med containervejning efter metode 2.

 

Du kan kontakte mig her, for yderligere information. 

 

2016-11-07

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

AEO-CERTIFICERING OG SOLAS

 

Siden 1. juli 2016, hvor regler for vejning af containere trådte i kraft, har vi undersøgt kravene for at kunne anvende metode 2, når VGM-oplysningerne skal fastlægges. Danske Speditører har adspurgt Søfartsstyrelsen om, hvorvidt en AEO-certificering vil kunne anvendes på lige fod med en ISO-certificering. Søfartsstyrelsen har umiddelbart reageret afvisende på dette spørgsmål. Ligeledes kan vi på baggrund af egne undersøgelser via vores eksterne samarbejdspartnere erfarre, at de i lovgivningen oplistede krav (DS/EN 9001:2015 og DS/EN 19011:2012, eller tilsvarende) ikke opfyldes ved en AEO-certificering. 

 

Vores guide til containervejning er blevet opdateret med den seneste nytilkomne information. Find guiden her (kræver log-in). 

 

2016-30-06

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

OVERBLIK: GUIDE TIL CONTAINERVEJNING

 

Danske Speditører har udarbejdet en guide til medlemmerne af foreningen. Guiden forholder sig til række af de problemstillinger en speditør som minimum skal vide om VGM-reglernes implementering i Danmark.

Læs guiden her (kræver login). 

 

Skal speditørerne certificeres ved metode 2?

Ifølge Søfartsstyrelsens seneste udmeldinger, skal speditørens arbejdsgange auditeres af et akkrediteringsorgan forud for anvendelsen fastlæggelse af den verificerede vægt efter metode 2 (certificeret metode). Speditører, der kommer i berøring med VGM-reglerne, skal derfor undersøge, om deres gældende certificeringer lever op til bekendtgørelsens minimumskrav.

 

Det undersøges i disse dage, i hvilket omfang en AEO-certificeret speditør opfylder kriterierne. Vores guide vil blive opdateret hurtigst muligt. 

 

2016-17-06

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

 

CABOTAGESAGEN MOD DANMARK I KORTHED

 

I går, d. 16. juni 2016, meddelte kommissionen, at de indbringer den Danske stat for EU-domstolen for manglende efterlevelse af Cabotagereglerne (forordning 1072/2009).

 

Sagen går i sin enkelt hed ud på, at Danmark fejlfortolker reglerne for, hvor mange ture en vognmand må udføre efter at have afsluttet sin internationale tur. Kommissionen fremhæver i pressemeddelelsen, at forordningen giver vognmanden ret til at udføre tre cabotageture i forlængelse af den internationale tur.

 

Danmark fortolker denne regel sådan, at disse tre ture alene kan have enten flere læse steder eller flere lossesteder, men ikke flere læssesteder og flere lossesteder. Se eksempelvis Trafikstyrelsens Cabotagevejledning. Den danske fortolkning svarer ikke til håndhævelsen i Tyskland, hvor der tillades flere læsse- og lossesteder på en tur.

 

Kommissionen har tidligere udtalt i forbindelse med den danske fortolkning, at ” … en begrænsning af antallet af læsninger og/eller aflæsninger inden for en cabotagekørsel udgør en urimelig begrænsning af ikkehjemmehørende transportvirksomheders muligheder for at tilrettelægge deres transportoperationer.” Kommissionen udtalte endvidere, at flere læssesteder og lossesteder i samme kørsel ville forbedre lastvognens lastfaktorer og transportens effektivitet (Kommissionens svar til Ole Christensen d. 15. juni 2015).

 

Banen er således kridtet op, og vi følger naturligvis sagens udvikling. Der verserer endvidere en sag Finnlands fortolkning af Cabotagereglerne.

 

Læs pressemeddelelsen her

 

 

2016-03-06

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

SOLAS CONTAINERVEJNING

 

IMO Maritime Safety Committee har i dag meddelt, at de deltagende stater skal have en praktisk og pragmatisk tilgang til containervejningsreglerne. IMO lægger således op til, at reglerne skal implementeres lempeligt med en overgangsperiode på 3 måneder løbende fra 1. juli 2016. Med en overgangsperiode på 3 måneder vil det blive mere enkelt at håndtere kravene til vægtangivelserne samt implementering i praksis uden at det medfører forsinkelser af containerne.

 

Derudover vil de fleste containere, der blev lastet og pakket før 1. juli 2016 uden verificeret vægtangivelse, være nået frem til destinationen og dermed mindske etv. bureaukrati.   

 

Det er pt. uklart om IMO's anbefalinger bliver implementereret i Danmark. Søfartsstyrelsen har foreløbig ikke offentliggjort nyheden på deres hjemmeside.

 

Læs nyheden her

 

 

2016-31-05

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

NYT SPEDITIONSRET

 

Nyt nummer af Speditionsret kan nu hentes på Danske Speditørers hjemmeside. I dette magasin fokuserer vi på en ny afgørelse om NSAB vedrørende tilbageholdsretten. Derudover fokuserer vi på ansættelsesklausulloven, SOLAS containervejning samt fuldmagter til toldopgaver. Læs magasinether.

 

 

2016-26-02

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

FAQ OM NSAB 2015

 

Siden offentliggørelsen af NSAB 2015 er Danske Speditørers Juridiske Afdeling blevet mødt med en bred vifte af spørgsmål. Med henblik på at dele vores svar på disse spørgsmål har Juridisk Afdeling udarbejdet denne FAQ. Læs mere her

 

 

 

2016-18-01

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

OPHÆVELSE AF SANKTIONERNE MOD IRAN GIVER SPEDITØRERNE NYE MULIGHEDER

 

De fleste sanktioner mod Iran er nu ophævet, og advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen fra Danske Speditører råder speditørerne til at være parat til at kunne håndtere en stigning i forespørgslerne på transportopgaver til Iran. læs mere her.

 

 

 

 

 

2016-18-01

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

 

 Søtransport : 

Transportør holdt ansvarlig for tab af fire containere 

 

 

MOL Comforts forlis: 

 

I dag, d. 18-01-2016, faldt der dom i det der efter sigende skulle være et af de største skibsforlis i nyere historie. Sø- og Handelsretten har netop offentliggjort afgørelsen, der tilkendegiver, at sagsøgte ikke havde løftet bevisbyrden for ansvarsfrihed i henhold til Sølovens § 275, stk. 1. Transportøren var derfor erstatningsansvarlig i anledning af, at fire containere gik tabt ved forliset d. 17. juni 2013.

 

Sagen angik skibet MOL Comforts forlis på sin rejse fra Singapore til Jeddah. Skibet blev opereret af det japanske rederi ”Mitsui O.S.K Lines” og var bygget i 2007. Under rejsen opstod der en fatal revne i bunden af skibets skrog, der hurtigt udviklede sig til, at skibet knækkede over i to dele. Forstavnen og agterstavnen holdt sig flydende i flere dage. Den indiske kystvagt forsøgte at iværksætte bjergningsarbejdet, men måtte opgive forsøget, da skibsdelene sank hhv. d. 6. og 10. juli 2013. Besætningen slap alle med livet i behold og blev bragt sikkert i land.

 

I dommens præmisser hedder det, at det omfangsrige materiale om skibets forlis ikke kunne lede til en entydig årsag til skibets forlis, og fortsætter:

 

Der er i rapporterne peget på nogle forhold, som kan have haft betydning for forlisets indtræden, herunder navnlig forekomst af ”buckling deformations” i bunden af skibets lastrum 5 samt skibets ”still water vertical bending moment” (bøjningsmoment) på afsejlingstidspunktet. Om det sidstnævnte forhold bemærker rettens sagkyndige retsmedlemmer, at skibet ikke burde være afsejlet fra Singapore med et ”still water vertical bending moment” på 103 %. Rettens juridiske dommer tilslutter sig denne vurdering.

 

På den baggrund fandt dommerne ikke at transportøren havde løftet bevisbyrden i henhold til Sølovens § 275.

 

Dommen går i mod tysk praksis vedrørende samme forlis, idet man her lagde til grund, at transportøren ikke havde handlet culpøst i henhold til HGB art. 498. Der afventes fortsat afgørelse i yderligere to sager vedrørende samme skibsforlis.

 

Danske Speditørers Juridiske Afdeling følger afgørelserne i denne sag og vil komme med yderligere opdateringer herom, når der foreligger nyt. 

 

 

2015-12-06

Af Søren N. E. Johansen

sej@dasp.dk

Få Speditionsret

Få besked om ny lovgivning, retspraksis og anden juridisk udvikling, som har indflydelse på din hverdag som speditør.