Transportlovgivning
Find relevant transportlovgivning for speditørers forretning

Den danske transportlovgivning er et kompliceret netværk af bestemmelser, der er bygget op med hver af de fire transportområder i centrum. Særligt komplekst bliver det, hvor godset successivt transporteres med flere forskelligt typer transportmidler; også kaldet multimodale transporter.

De danske love tager udgangspunkt i internationale konventioner, hvilket betyder, at de danske transportlove har et internationalt tilsnit og har stor lighed med andre landes transportlovgivning.

Under dette afsnit findes links til de danske transportlove, samt en kort beskrivelse af de enkelte lovgivningers historik og baggrund.

Vejtransport

Se CMR-loven her.Søtransport

Se Søloven her. For transport af gods, se kap. 13-14. Lufttransport

Se Luftfartsloven her. Se kap. 9. I forbindelse med Danmarks ratifikation af Montreal-konventionen, er der vedtaget ændringslove til Luftfartsloven - se ændringslovene her og her.

Læs mere om Luftfartsloven her.

Jernbanetransport

Se COTIF-konventionen her og CIM-konventionen her.

Se Jernbaneloven her.