Told

 

 

 

Den nye EU-Toldkodeks trådte i kraft søndag den 1. maj 2016. Her kan du læse mere om lovgrundlaget mm.: Klik her

 

Fuldmagter til toldopgaver

Toldkodeksen indeholder regler for fuldmagtsforholdet mellem klareren (ordregiveren) og toldrepræsentanten (eks. speditøren). Reglernes formål er at skabe klare rammer for toldrepræsentantens relation til toldmyndighederne. Det følger således af art. 18, at enhver person kan udpege en toldrepræsentant, der kan repræsentere klareren på to måder: ved direkte repræsentation eller ved indirekte repræsentation. Den hidtil gældende repræsentationsordning fremgik af forordning 2913/1992, artikel 5. Denne ordning fortsætter og fremgår nu af Toldkodeksens artikel 18 og 19 med visse sproglige ændringer.

 

En repræsentation kan således være

-        direkte, når toldrepræsentanten handler i en anden persons navn og på en anden persons vegne, eller

-        indirekte repræsentation, når toldrepræsentanten handler i eget navn, men på en anden persons vegne

 

Toldrepræsentanten skal til enhver tid kunne dokumentere, at denne er i besiddelse af en gyldig fuldmagt på toldmyndighedernes forlangende, jf. Toldkodeksens artikel 19. Denne formalitet opfyldes bedst ved at der udfærdiges en skriftlig fuldmagt mellem klareren og toldrepræsentanten. Lykkes det ikke toldrepræsentanten at dokumentere fuldmagtsforholdet overfor toldmyndighederne, vil myndighederne anse toldrepræsentanten for at handle i eget navn og på egne vegne. Toldrepræsentanten vil i dette tilfælde kunne risikere at hæfte for evt. toldskyld og andre afgifter.

Skal jeg forny mine eksisterende fuldmagter?

Svaret på dette spørgsmål kan naturligvis kun besvares konkret på baggrund af fuldmagtens indhold. Som minimum bør fuldmagten indeholde en beskrivelse af de opgaver klareren giver toldrepræsentanten kompetence til at udføre. Eksempelvis i import og eksportsituationer. Dernæst bør fuldmagten klart og tydeligt angive, hvilken form for repræsentation der er tale om (direkte eller indirekte repræsentation).

 

Vigtig bemærkning: 

Det anbefales, at man tager kontakt til Danske Speditørers Juridiske Afdeling forud for implementering af fuldmagter i virksomhedens drift, idet der kan være behov for at tilrette udkastet til den enkelte virksomhed. 

Medlemmer af foreningen kan kontakte Juridisk Afdeling for yderligere sparing.