Godskorridorer


Speditørernes planlægger og udfører de operationer, der skal til for at gods kan finde fra afsender til rette modtager på rette tid på den aftalte måde. Det gør vi på tværs af transportformerne - det sker med vejtransport, med jernbane, med fly og med skib.

Speditøren er transportbranchens software, der optimerer transportens hardware, infrastruktu­ren. Derfor er speditørernes værdiskabelse for vores kunder afhængig af, om infrastrukturen er i stand til at klare de stigende trafikmængder. Værdiskabelsen afhænger også af udbuddet af kvalifice­ret arbejdskraft og tilstrækkelig kapacitet og materiel.

 
Den stigende økonomiske aktivitet, som ses ved udgangen af 2015, og den deraf følgende fremgang i trafikmængderne kan resul­tere i flaskehalse, som vil kunne lægge en dæmper på den spirende vækst. Det skyldes især 4 fakto­rer: 
 

1)      Vejnettet herhjemme og i flere andre europæiske lande er knapt nok i stand til at klare det nuværende trafikpres.
 

2)      Vejnettet er visse steder gammelt og nedslidt. Nu ser vi de store renoveringsprojekter på det europæiske vejnet, der mere har karakter af livstidsforlængelse end egentlig kapacitetsudvi­delse. ”Vejarbejder nedsætter fremkommeligheden betydeligt”, er den mel­ding, der kommer fra speditørerne. Fremkommeligheden nedsættes også af den skærpede græn­sekontrol, mange europæiske lande har indført i efteråret 2015.
 

3)      Bliver den vækst, der nu er udsigt til, til virkelighed, kan der hurtigt blive underudbud af mate­riel og kvalificeret arbejdskraft. Danske chauffører og danske lastbiler kan blive en mangel­vare, og den stigende globale efterspørgsel vil stille krav til os om at have mod til at gå nye veje. Det handler om at tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, kapa­citet og materiel, der kan klare opgaven. 
 

4)      Samtidig ser vi desværre også en begrænset politisk evne og vilje til at gøre det, der er brug for. Manglende politisk satsning på transport og logistik kan stille sig hindrende i vejen for, at vi som samfund kan få det maksimale ud af det økonomiske opsving.
 

God infrastruktur i form af et godt vejnet samt et passende udbud af kvalificeret arbejdskraft og brugbart materiel kan understøtte væksten. Og omvendt kan det spirende opsving blive hæmmet eller kvalt, hvis de fysiske og personelle forudsætninger ikke er på plads.

Situationen er problematisk på vejene i flere europæiske lande. Netop nu er der voldsom trængsel på især den store motorvej ned gennem Tyskland. Massive vejarbejder gør det svært for lastbi­lerne at komme frem for at levere godset til tiden. Det medfører frustrationer og fordyrelser, effektivi­tetstab og elendige kunderelationer.

Derfor er rammebetingelserne for godstransporten til land, til vands og i luften af overordentlig stor betydning for speditørerne.

Speditører følger med i ny lovgivning og planlægning på disse områder og repræsenterer medlemmernes interesser over lovgivere, myndigheder og andre serviceleverandører. Vi deltager i offentlige udvalg og kommissioner - i år således i Havnelovskommissionen og Luftfartskommissionen - og i arbejdsgrupper under ministerier og styrelser for at være sikre på, at speditionsbranchens synspunkter bliver hørt, hvad enten det drejer sig om moms, modulvogntog eller miljøzoner.

Tilmeld dig Speditionsret

Få besked om ny lovgivning, retspraksis og anden juridisk udvikling, som har indflydelse på din hverdag som speditør.