GODE RÅD TIL CLAIMBEHANDLING

Det er en uundgåelig grundbetingelse for al udøvelse af speditions- og transportvirksomhed, at noget vil gå galt over tid: På et eller andet tidspunkt vil der opstå bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods. Det gode kundeforhold fortjener en professionel håndtering, uanset om dette relaterer sig til levering af ydelser, der forløber planmæssigt eller til forsendelser, hvor det modsatte er tilfældet. Nærværende artikel beskriver i oversigtsform de væsentligste aspekter, som en professionel claimbehandling bør indeholde.

Af advokat Rasmus Køie, rak@dasp.dk

For den professionelle claimbehandler spiller de kommercielle interesser naturligvis en ikke ubetydelig rolle i den daglige håndtering af claimbehandling. Uanset dette, må det dog i den forbindelse tages i betragtning, at der er tale om en i bund og grund juridisk øvelse, hvorfor de transportjuridiske regler ikke kan (eller bør) undgås inddraget.

I forbindelse med den typiske transportrelaterede claimbehandling er der en række forhold, som ofte giver anledning til overvejelser.

Oversigtsmæssigt bør følgende forhold aldrig efterlades uovervejet under en claimbehandling:

  • Er der reklameret rettidigt og af den berettigede?
  • Er der indtrådt forældelse?
  • Orientér straks eventuelle undertransportører og hold disse ansvarlige skriftligt (”…i morgen er det måske for sent”!)
  • Kan skaden afhjælpes eller minimeres/reduceres ved praktiske tiltag, så sørg for dette straks efter aftale med kunden
  • Vurdér om en eller flere ansvarsfrihedsgrunde kan anvendes, og afvis i givet fald straks og tydeligt kravet ved returnering af reklamationens dokumenter (husk kopi til egen sagsmappe/chartek)
  • Overvej forsikringsanmeldelse, alternativt forsikringsunderretning
  • Overvej survey/besigtigelse af godset og skaden, gerne efter aftale med forsikringsselskab
  • Overgiv hurtigst muligt sagen til juridisk assistance og/eller forsikringsselskab, hvis dette skønnes nødvendigt
  • Alfa og Omega er en hurtig og begrundet stillingtagen til den skadelidtes henvendelse!

Listen er selvsagt ikke udtømmende, men repræsenterer de elementer, som oftest indgår i relation til claimbehandling.

Disse aspekter vil nedenfor blive behandlet individuelt.

Generelt er det dog væsentligt at påpege, at det sidste punkt er det væsentligste: Claimbehandling kan som altovervejende hovedregel aldrig vente til i morgen.

Ved reklamationer – det være sig store som små – fordrer den rettidige reklamationsbehandling, at der skal tages action på forholdet uden ophold.

For ”regresfælden” lurer nemlig – forstået således, at speditørens samlede retsstilling som hovedregel er afhængig lige så meget af forholdet til underleverandøren som af forholdet til kunden – og at forholdet til underleverandøren bestemt kan afhænge af speditørens agtpågivenhed og hurtighed i claimbehandlingen.

Reklamation og forældelse

Det kan være ganske afgørende for speditørens retsstilling, om de transportretlige reklamations- og forældelsesregler er iagttaget.

Det er i den forbindelse væsentligt at påpege, at der ikke løber ”nye” frister for speditørens vedkommende overfor underleverandøren, fra tidspunktet, hvor speditøren modtager et krav fra sin kunde. Fristerne er som altovervejende hovedregel de samme i begge forhold – og det betyder, at kunden så at sige allerede kan have ”spist” af fristernes løbetid, når speditøren claimes, således at speditørens frist overfor underleverandør(-er) i praksis er forkortet. Dette gælder i alle de situationer, hvor speditøren alene optræder som kontraherende transportør overfor kunden, og selvstændigt har entreret underleverandøren til selve transportens udførelse – altså den klassiske speditionsmodel.

Derfor skal speditøren altid videresende reklamationer og ansvarligholdelser til sin underleverandør senest samme dag, som speditøren modtager denne fra sin kunde (eller fra den skadelidte, som godt kan være en anden end kunden).

For de fire klassiske transportformer findes der selvstændig regulering af reklamationsfrister for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse.

Disse angiver frister vedrørende reklamation på alt fra ”straks” (som for alle transportformer er fristen ved umiddelbart konstaterbare – ”synlige” – skader og manki) til 60 dage.

Reklamationen er vigtig, og fristerne er indsat af hensyn til, at den påståede skadevolder gives mulighed for at løfte sin bevisbyrde til brug for ansvarsfrihed eller –begrænsning, hvilket ofte forudsætter umiddelbar adgang til besigtigelse af det omhandlede gods.

Overskridelse af en reklamationsfrist vil, afhængigt af det konkrete forhold, medføre, at reklamantens retsstilling forværres, og medfører øgede krav til denne løftelse af bevisbyrden vedrørende skaden og årsagen hertil. Andetsteds i nærværende udgave af SPEDITIONSRET kommer advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk nærmere ind på disse forhold i relation til CMR-lovens reklamationsregel i lovens § 38, herunder om retsvirkningen af forbehold og af reklamationsfristoverskridelse.

Forældelse er naturligvis væsentlig, idet der i udgangspunktet ikke er grund til at drøfte en sags materielle indhold yderligere, når der er indtrådt forældelse for kravet. Forældelse medfører nemlig, at selv i øvrigt materielt berettigede krav ikke kan fremmes af skadelidte mod skadevolder.

Også forældelsesfristerne er generelt korte (og kortere end dansk rets almindelige, treårige forældelsesfrist). Afhængig af den anvendte/aftalte transportform vil krav forælde efter enten et eller to år.

Ansvarligholdelse af underleverandører

Som allerede nævnt ovenfor er det væsentligt for speditøren, der oftest opererer netop som mellemmand (kontraherende transportør), at videreføre sit (regres-)krav mod den anvendte underleverandør, når skade, bortkomst eller forsinkelse er opstået, mens godset var i denne underleverandørs varetægt.

Modtages et krav, skal dette i sådanne tilfælde af speditøren direkte og uden ophold videreføres med som minimum enslydende indhold overfor underleverandøren.

Teknologisk er det i dag muligt at kommunikere direkte og uden nævneværdig tidsforskydelse, og det er værd at påpege, at de forskellige transportloves visse steder værende krav om skriftlighed, opfyldes ved kommunikation pr. e-mail.

Minimering af skaden

Enhver skadevolder har pligt til tabsbegrænsning overfor skadelidte. Tilsvarende vil det oftest følge forholdets natur, at denne tabsbegrænsning vil komme skadevolder selv tilsvarende til gode, idet den potentielle erstatningspligt tilsvarende potentielt reduceres.

Kan skaden minimeres ved praktiske foranstaltninger, bør dette derfor overvejes – og i givet fald besluttes i samarbejde med såvel skadelidte som speditørens ansvarsforsikringsselskab.

Ansvarsfrihed for speditøren

Transportlovgivningen indeholder en række eksplicit beskrevne situationer og forhold, som, om de er til stede, medfører, at speditøren/transportøren ikke er ansvarlig for et opstået tab. For eksempel findes ansvarsfrihed for force majeure og for forhold, som kan henføres til kundens eller kundens kontraktparters egne forhold, hvor speditørens/transportørens handlinger eller undladelser ikke har medvirket til tabet. Herudover findes en lang række eksplicit beskrevne kataloger over særlige grunde, som medfører ansvarsfrihed for speditøren/transportøren, fx godsets egen beskaffenhed, brand- og vandskade, indbrudstyveri, manglende eller mangelfuld emballering af gods, læsning, losning eller surring foretaget af andre end speditøren etc.

Kan en eller flere af disse grunde finde anvendelse, bør kravet i det hele afvises, da retsvirkningen er, at der ikke skal udbetales erstatning, således at kunden/skadelidte i frohold til speditøren/transportøren selv må bære tabet.

Forsikring og surveys

Gennemgående er det en fællesnævner for al transportretlig regulering, at speditøren/transportørens ansvarsgrundlag er præsumptivt, hvilket betyder, at speditøren skal løfte bevisbyrden, for at gå fri for ansvar (og derimod ikke, at skadelidte skal dokumentere, at speditøren har handlet ansvarspådragende uagtsomt).

Det påhviler derfor speditøren selvstændigt at løfte sig ”ud af” dette ansvar – i modsat fald må der svares erstatning, hvis der kan dokumenteres et tab.

Som allerede anført vil løftelsen af en sådan bevisbyde ofte hvile på en praktisk gennemgang af det transporterede gods, og for at sikre en effektiv bevissikring bør der anvendes en uvildig og sagkyndig part hertil. Til dette brug findes en række virksomheder, der opererer internationalt og som hurtigt kan sættes i aktion for at dokumentere skadens omfang, årsag og øvrige relevante forhold. Foretages en sådan besigtigelse af godset, bør dette altid ske efter underretning af kunden/skadelidte, og således at disse eller deres repræsentanter gives lejlighed til at deltage under besigtigelsen.

Outsourcing af claimbehandling

Speditørernes Retsværn bistår claimshåndtering for en række større og mindre speditionsvirksomheder i Danmark og i udlandet.

Vi har udviklet et komplet claimbehandlingsystem, som kan skræddersys til ethvert behov.

Ved outsourcing af claimbehandlingen kan opnås flere fordele for speditionsvirksomheden. For det første udsondres omkostningen til dette arbejde, og omkostningerne kan i det rette set-up reduceres, både fordi selve arbejdsindsatsen koncentreres og professionaliseres, og fordi selve udbetalingen i skadessager reduceres, således at der alene udbetales det juridisk rette beløb, og indhentes optimal dækning fra underleverandører. Endvidere vil en outsourcing medføre, at virksomheden kan koncentrere fokus på driften af forretningen, mens skadessagerne flyttes til en ekstern part. Endelig vil outsourcing til en samarbejdspartner, som puljer flere virksomheders erfaring således, at alle drager nytte af hinandens erfaringer, også fremadrettet – men naturligvis med vandtætte skotter, således at konkret information holdes fortrolig mellem flere klienter. Alt dette kan ske på en måde, så den brugbare viden tilbagerapporteres til virksomheden, således at erfaringsgrundlaget fra claimssagerne til brug for den fremadrettede forretningsdrift bibeholdes blandt de rette medarbejdere.

Kontakt os gerne for en drøftelse af mulighederne for assistance med netop Deres virksomheds claimbehandling.