Fagpolitisk resultattavle

(pr. 20.oktober 2017)Skal ikke certificeres to gange

Speditionsvirksomheder og andre firmaer behøver ikke bruge tid og penge på også at blive ISO-certificeret for at udføre containervejning efter metode 2 i de danske regler om vejning af containere, der skal transporteres ad søvejen. AEO-certificering anerkendes som en ligestillet standard. Det har Danske Speditører fået presset igennem – meget imod Søfartsstyrelsens vilje - med henvisning til, at AEO-certificering anerkendes i flere af de nordeuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med, fx. UK, Holland og Belgien. Læs mere her

 

Speditøren kan ikke straffes ved videreformidling af forkerte vægtoplysninger

I sagen om containervejning kan vi føje endnu en sejr, fordi et møde med Søfartsstyrelsen i februar 2017 har åbnet for, at HVIS en container er forsynet med en fejlbehæftet vægt, og speditøren alene har videreformidlet vægten til rederiet, vil bødeansvaret bliver tildelt den reelle afskiber.

Det kom frem på mødet, at Søfartsstyrelsen er af den opfattelse, at der er metodefrihed for hvorledes afskiber fremsender VGM-oplysninger til rederiet. Det betyder i praksis, at VGM-oplysningen kan fremgå af et andet dokument end konnossementet. Fordelen herved er, at det således vil fremgå klart, hvem der er har deklareret vægten og som i denne sammenhæng fremstår som afskiber af den pågældende container. Den udmelding kan reelt betyde, at speditører ikke skal holde for, hvis det viser sig at VGM-oplysningen var forkert. Så vil den reelle afskiber blive gjort til ansvarssubjekt, lyder det fra Juridisk Afdeling i Danske Speditører. Læs mere herTættere på kortlægning og udnyttelse af vækstpotentialerne inden for logistik end nogensinde

Fra daværende Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts Vejtransportråd havde Danske Speditører fået grønt lys til at komme med startskuddet til et større vækstinitiativ inden for spedition og logistik. 

Nu er der kommet en ny regering. Vi vil derfor i samarbejde med den nye Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og med den nye Erhvervsminister Brian Mikkelsen snarest gå videre med indsatsen for at sætte fokus på, hvordan speditions- og logistikbranchen kan bidrage på en helt anden måde til industriens konkurrencekraft og beskæftigelse end hidtil. En målrettet erhvervsfremmeindsats vil ikke kun kunne skabe vækst og beskæftigelse i logistik- og speditionsvirksomhederne. At vores branche bliver bedre og mere effektiv vil også smitte af på vores kunders - altså industriens- konkurrencekraft, og dermed vækst og beskæftigelse til glæde og gavn for hele samfundet. Læs mere her

 

Danske Speditører er førende på toldområdet

Som den eneste erhvervsorganisation har Danske Speditører været inddraget i formuleringen af den nye officielle vision for fremtidens danske toldadministration. Det skete i januar 2017. Danske Speditører er stolt over at have bidraget til visionen, for visionen er udtryk for nytænkning på området. Nu står der i den officielle vision, der bl.a. er gengivet i stillingsbeskrivelsen til jobbet som styrelsesdirektør for den nye Toldstyrelse:

1) Vareflowet på tværs af landegrænser foregår ukompliceret på baggrund af data, som udveksles mellem virksomhederne og toldvæsenet

2) Toldvæsenet udfører en kontrol, som skal gøre det svært for de få og nemt for de mange

3) Transformationen af toldområdet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for hurtig service, forudsigelighed og effektivt vareflow.

4) Toldvæsenet skaber forudsigelighed for virksomhederne ved at samle og stille data til rådighed om varernes bevægelig over grænser

5) Tilgængeligheden og anvendelsen af data understøtter forretningsmodeller, som styrker landets konkurrenceevne og vækst

6) Data skaber transperens i toldprocesserne og transporten af varer, som erhvervslivet kan bygge nye forretningsmodeller op omkringMere styr på EU-toldkodeksen

Den danske regering i skikkelse af skatteminister Karsten Lorenzen anerkender, at de danske toldmyndigheders forberedelse af EU-toldkodeksens indførelse herhjemme har været for dårlig. SKAT nedlægges, og i 2018 oprettes en egentlig Toldstyrelse til at stå for driften. Allerede i 2016 er der etableret et Implementerings Center for Told (ICT), der skal sørge for, at udviklingen af især den nødvendige IT-understøttelse kommer på skinner til tiden. Samtidig afsættes, ifølge skatteministeriet, alle de nødvendige midler hertil. Dermed accepteres den kritik, som først Danske Speditører og siden resten af dansk erhvervsliv er kommet med. Danske Speditører har fået lovning på at blive inddraget tæt i alle aspekter af forberedelsesarbejdet.

Det seneste er, at statsministeren og skatteministeren i midten af juni 2017 har meddelt at målet på toldområdet er ”en mere digital og kundevendt toldbetjening af borgere og virksomheder, så de danske virksomheders globale handel understøttes bedst muligt”. Denne målsætning fugter fint med, hvad Danske Speditører i længere tid har advokeret for.Deadline for EU-toldkodeksen er opgivet

Skatteministeriet har meddelt, at EU-kommissionen har besluttet at opgive 2020 som deadline for, hvornår alle dele af EU-toldkodeksen skal være fuldt indført i alle medlemslande. EU-kommissionen har stadig ikke meldt en ny deadline ud. Omvendt har de danske toldmyndigheder meddelt, at man i Danmark næppe vil kunne nå at være klar med det hele før 2023. Dermed er kritikken fra først Danske Speditører og senere andre erhvervsorganisationer blevet imødekommet. Erhvervslivet har frygtet en ophobning af tunge IT-tilpasninger i slutningen af perioden frem mod ultimo 2020.EU-Toldkodeks: Kun med fuld IT-understøttelse

I første omgang er alle administrativt tunge og økonomisk krævende dele af EU-toldkodeksen, der blev implementeret herhjemme 1. maj 2016, reelt blevet udsat efter pres fra Danske Speditører. Det er sket med henvisning til slet og ret manglende IT-understøttelse. Det drejer sig om især økonomisk sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO. Fra 1. januar 2017 skal der dog stilles sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO, men dette kommer kun til at omfatte bevillingshavere, der har fået bevilling til MIO efter 1. maj 2016. Efter pres fra bl.a. Danske Speditører er ordningen dog blevet strikket sammen på en nem måde, idet bevillingshaverne skal betale 10 kroner pr. indgivet angivelse. Det er en klar forbedring i forhold til, hvad Skatteministeriet oprindeligt havde lagt op til.  Læs mere herTold: Vi vil informeres rettidigt

Efter massivt pres fra Danske Speditører – bl.a. gennem folketingets skatteudvalg – holdt SKAT meget imod sin vilje informationsmøder over hele landet forud for indførelsen af EU-toldkodeksen 1. maj 2016. Hermed er vejen forhåbentligt banet for, at der bliver holdt decentrale informationsmøder forud for alle væsentlige systemændringer, der følger i kølvandet på EU-toldkodeksen de næste mange år. Det vil spare speditionsbranchen for at skulle bruge unødigt megen tid til at sætte sig ind i EU-toldkodeksen. Effektiv logistik uden omveje

SKAT har efter hårdt pres fra Danske Speditører – også via Venstres skatteordfører og direkte til regeringens top gennem ”Virksomhedsforum for enklere regler” – langt om længe anerkendt, at alle danske toldekspeditionssteder kan opføres i bevillingen. Samtidig er det officielt slået fast, at ansøgning om at frembyde godset ved et bestemt - og i forhold til ruten bekvemt placeret toldekspeditionssted - i sig selv skal betragtes som tilladelse til at få foretaget den manuelle toldekspedition på det pågældende sted. Det vil bidrage til at skabe mere effektive transportkorridorer og dermed konkurrencekraft og tilfredshed hos kunderne. Læs mereherSpeditørernes uddannelsesvej er fuldendt

Uddannelsesvejen er nu fuldendt med tilladelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af 20. september 2016 til at etablere en Diplomuddannelse i Spedition. Hermed er der nu en sammenhængende uddannelsesvej, der starter ved Speditørelevuddannelsen og ender med Diplomuddannelsen.

Sådan arbejder viDanske Speditører arbejder for at det skal være nemmere og mindre bureaukratisk at drive logistik- og speditionsvirksomhed i Danmark. Det vil gavne alt og alle - både speditørernes kunder i industrien, varemodtagerne, produktiviteten, væksten og beskæftigelsen!

Vi er branchens politiske talerør, og arbejder via:

·        Et tæt samarbejde med udvalgte og relevante transportpolitiske politikere på Christiansborg

·        Et tæt samarbejde med udvalgte medlemmer af EU-parlamentet

·        Et tæt samarbejde med andre brancheorganisationer og relevante myndigheder

·        Deltagelse i relevante myndighedsudvalg og arbejdsgrupper

·        Et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere

·        Vi er en høringsberettiget brancheforening i forhold til national og international lovgivning

·        En politisk struktur med medlemsbesatte Fagudvalg og Lokalforeninger