Brexit - Fremtidens samhandel med UK
Storbritannien  har forladt EU 31. januar 2020. Men alle EU-regler vil fortsat være gældende i Storbritannien frem til 31. december 2020. 
 
Fra den 1. januar 2021 skal danske virksomheder følge de generelle regler for tredjelande (lande uden for EU) ved handel med Storbritannien, medmindre EU og Storbritannien inden da har indgået en aftale om andet. Det kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold og det kan krræve forberedelse inden 1. januar 2021
 
Brexit får stor betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår.
 
Under alle omstændigheder er medlemsvirksomhederne velkomne til at kontakte Speditørernes Retsværn for nærmere vejledning. Din indgangsvinkel hertil er rak@dasp.dk 
 
Generel information om Brexit kan du få her - herfra er der links til Brexit-informationer fra danske ministerier og styrelser.
 


Nødvendige tilpasninger i samarbejdsaftaler
Det vigtigste råd, Danske Speditører kan give medlemsvirksomhederne i forbindelse med Brexit, er at gennemgå og tilpasse jeres samarbejdsaftaler. Det drejer sig om at tage forbehold for den usikkerhed om eksempelvis transporttider, der kan opstå, når Storbritannien forlader EU. Det vil kunne dreje sig om forsinkelser, der eksempelvis skyldes de nye toldprocedurer, der skal følges, når Storbritannien bliver et tredjeland og når der derfor skal fortoldes som til og fra et hvilket som helst andet tredjeland. Det samme vil kunne ske som følge af fødevarekontrol/dyrlægekontrol.
 
Danske Speditørers Juridiske Afdeling er af den opfattelse, at hindringer for transportens udførelse, eller forøgede omkostninger som en direkte følge af Storbritanniens udmeldelse af EU, vil kunne falde under CMR-lovens §§ 19-20, jfr. § 21.  Dette skal navnlig ses i den optik, at det i forløbet op til d. 29. marts 2019 på ingen måde er eller har været muligt at tilrette sine aftaler eller afvikling af transporterne på en måde, der tager højde for følger, som ikke er kendte.
 
Der endvidere vores anbefaling, at man som speditør sørger for at holde sin ordregiver underrettet om kendte såvel som eventuelt potentielle hindringer, ved håndtering af opgaver med tilknytning til England, Nordirland, Skotland og de øvrige britiske territorier.
 
Fortoldning og toldfuldmagter
Når Storbritannien forlader EU - og en overgangsperiode, hvor Storbritannien midlertidigt bliver i EU-Toldunionen, er overstået - skal danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til Storbritannien, følge de generelle toldregler for handel med lande uden for EU.

Her kan du få et overblik over de relevante regler og vejledninger, der er på told-, moms-, afgifts- og skatteområdet for handel med lande uden for EU.

I den forbindelse skal vi minde om, at det vil blive nødvendigt at tilvejebringe og anvende nye toldfuldmagter. Nye vilkår for vejgodstransport
Når Storbritannien forlader EU - og en overgangsperiode, hvor Storbritannien midlertidigt bliver i det indre marked er overstået - bliver der tale om, at transportvirksomheder fra Danmark og de øvrige EU lande formentlig ikke længere kan køre i Storbritannien med en de nuværende fællesskabstilladelser. 
Indtil videre kan transportvirksomheder fra EU-lande køre cabotagekørsel i Storbritannien på de vilkår, der er fastsat af EU, indtil der blivr givet anden besked.  
 
Nye vilkår for luftfarten 
EU-kommissionen har fremsat et forslag, der efter britisk udtræden af EU skal gøre det muligt for britiske og EU-luftfartsselskaber at udføre flyvninger mellem Storbritannien og EU.  Vedtages forslaget, vil det finde anvendelse, hvis Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.  Storbritanniens udtræden af EU vil som udgangspunkt betyde, at Storbritannien i securitymæssig henseende vil være at betragte som et tredjeland. Det betyder, at luftfartsselskaber skal udpeges som ACC3-1 for at medbringe fragt fra Storbritannien ind i EU.

 
 
Fødevarekontrol
Arbejder din speditionsvirksomhed med transport af fødevarer, animalske produkter og lignende til, fra, i og gennem Storbritannien, skal I være opmærksom på de ændrede vilkår, der gælder, når Brexit er blevet en realitet - og en overgangsperiode er overstået.  Det drejer sig først og fremmest om nye krav, som de importerende og eksporterende virksomheder skal leve op til. Bliver kravene ikke opfyldt, vil transporterne ikke kunne gennemføres som planlagt. Speditørerne opfordres til at sikre sig, at de eksporterende og importerende virksomheder er opmærksomme på og overholder de nye krav. 
 


Brexit-hotline kan hjælpe dig
Er du i tvivl om noget i forbindelse med handel med Storbritannien efter Brexit  – og transporten i samme forbindelse – er du velkommen til at kontakte den juridiske hotline i Danske Speditører på telefon 70131214.  
 
 
 
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM BREXIT  (FAQ)
 
Spørgsmål: Hvilke toldprocedurer bliver aktuelle?
Svar: Når Storbritannien er trådt ud af EU - og efter at en eventuel overgangsordning, som indebærer midlertidig britisk tilknytning til EU's Toldunion, er udløbet - bliver Storbritannien et tredjeland i toldmæssig forstand. Det betyder blandt andet: 
- at der i forbindelse med import fra Storbritannien skal angives varer i en importangivelse
- at varer kan pålægges told, når de importeres fra et land uden for EU
- at der skal betales importmoms i stedet for EU-moms
- at tilmelding til importsystemet kan være nødvendigt
- at der ved import skal ansøges om toldkredit og stilles sikkerhed
- at der i forbindelse med eksport til Storbritannien skal angives varer i en eksportangivelse
- at varer kan blive pålagt told af britiske myndigheder
- at der i forbindelse med eksport skal ske salg uden moms, men det skal fortsat registreres
- at tilmelding til e-Export kan være nødvendigt
- at der ved både import og eksport skal ske registrering af henholdsvis importør ogeksportør på www.virk.dk
- at varer ved både import og eksport kan være omfattet af varebestemmelser - f.eks. lægemidler, fødevarer eller dyr - som kræver særlig tilladelse fra andre myndigheder end Toldstyrelsen
- at der i forbindelse med både eksport og import vil være risiko for øget ekspeditionstid i forbindelse med toldbehandlingen
- at forsendelse af punktafgiftspligtige varer skal følge toldreglerne og ikke længere håndteres via EMCS.  
- at der efter en britisk udmeldelse af EU som udgangspunkt ikke vil gælde de principper, der i dag kendes fra NCTS, medmindre andet aftales. Nærmere besked følger herom fra Toldstyrelsen.  
Yderligere information: https://www.toldst.dk/brexit
 
 
Spørgsmål: Er man parat på ekspeditionsstederne i Danmark, andre EU-lande og i Storbritannien?
Svar: Den danske Toldstyrelse mener, at de danske IT-systemer og det nyetablerede toldekspeditionssted i Esbjerg er klar til at håndtere, at Storbritannien bliver det tredjeland. I Danmark regner Toldstyrelsen med, at Brexit vil give anledning til 15 procent flere tredjelandsfortoldninger. Den danske Toldstyrelse har ansat 42 toldere til opgaven. Yderligere information: https://www.toldst.dk/brexit

I Storbritannien bliver der dog tale om en langt større stigning i antallet af tredjelandsfortoldninger. 
 
 
Spørgsmål: Hvordan håndteres veterinærkontrol?
Svar: På https://www.foedevarestyrelsen.dk/brexit/Sider/default.aspx kan du læse om, hvordan veterinærkontrollen bliver grebet an.  Hvordan de britiske myndigheder vil gribe deres del af indsatsen an, vides ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt.
 
 
Spørgsmål: Hvor lang tid går der fra afsendelse til toldfrigivelse i Storbritannien (bil/fly/skib)
Svar: Efter en hård Brexit vil der gå længere tid fra afsendelse til toldfrigivelse i Storbritannien. Det er svært at forudsige på nuværende tidspunkt inden Brexit er blevet en realitet. 
 
 
Spørgsmål: Hvilke grænsekontorer skal der stå i T-dokumenterne/hvem lukker vores T-dokumenter
Svar: De danske toldmyndigheder melder ud om den konkrete dokumenthåndtering. Spørgsmål må rettes til Toldstyrelsen, se https://www.toldst.dk/brexit
 
 
Spørgsmål: Hvad gør vi i Esbjerg Havn med vores lastbiler - hvor skal de holde, mens der bliver ordnet tolddokumenter?
Svar: De danske Toldstyrelse har lagt sidste hånd på indretningen af de nye faciliteter på Esbjerg Havn. Toldstyrelsen har ansvaret for alle forhold i forbindelse med de nye faciliteter i Esbjerg - vi kan som brancheforening ikke gøre andet end at henvise til Toldstyrelsen, se https://www.toldst.dk/brexit

Når Storbritannien forlader EU - og en overgangsperiode, hvor Storbritannien midlertidigt bliver i EU-Toldunionen er overstået -