Overhold reglerne om containervejning

Overhold reglerne om containervejning

Oprettelsesdato

28.06.2016 - 15:33

Danske Speditører er utilfreds med reglerne, der pålægger afskibere af gods, som pakkes i containere inden søtransport, at fastlægge en verificeret vægt. Overhold de nye regler, lyder opfordringen alligevel.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Danske Speditører har argumenteret og protesteret højlydt mod den danske bekendtgørelse, der implementerer en FN-beslutning på en langt mere bøvlet og byrdefuld måde for erhvervslivet end, hvad der er tilfældet i stort set alle verdens øvrige lande. Dertil kommer, at den danske bekendtgørelse også er meget mere vidtgående, end FN-systemet lægger op til.Tragikomisk politisk forløb

Gennem de seneste 8-9 måneder har Danske Speditører været vidne til et politisk forløb, som efter foreningens mening må beskrives som uskønt, grotesk og meningsløst. Det er tragisk, fordi det besværliggør containertransport med skib i et omfang, der formentlig fører til, at skibstransport bliver valgt fra i et vist omfang. Det er komisk, fordi danske regeringsembedsmænd har bragt sig i en situation, hvor de ikke har levet op til egne skriftlige løfter til Danske Speditører, og fordi resultatet af det er blevet en dansk bekendtgørelse, der er i strid med en efterfølgende henstilling til medlemslandene fra FN’s Søfartsorganisation.  

- For at gøre en meget lang og træls historie kort, får vi i det tidlige forår 2016 meldinger om, at Rusland ikke har tænkt sig at implementere containervejningsreglerne til tiden, altså 1. juli 2016. Derfor anmoder vi om, at den danske bekendtgørelse, der ligger klar i udkast, ikke udstedes før Søfartsstyrelsen har fået et troværdigt overblik over, om der er andre lande end Rusland, der ikke vil leve op til sine internationale forpligtelse. Vi holder et møde med Søfartsstyrelsen, og får skriftlig lovning på, at Søfartsstyrelsen vil holde øje med, hvad andre lande gør ”og handle derefter”. På mødet opstår der endda en vis fælles forståelse mellem Søfartsstyrelsen og os om, at det vil give god mening først at udstede bekendtgørelsen efter et møde i FN's Søfartsorganisation  11.-20. maj 2016, for dér vil der være mulighed for at finde ud af, hvad medlemslandene rent faktisk gør. Så må der være sket et eller andet, som jeg ikke har indblik i, for Søfartsstyrelsen udsteder og offentliggør bekendtgørelsen, inden mødet i FN's Søfartsorganisation bliver holdt, og dermed mister Søfartsstyrelsen muligheden for at afpasse bekendtgørelsens indhold og ikrafttrædelsesdato efter, hvad der måtte komme af meldinger og henstillinger under møde i FN's Søfartsorganisation, fortæller Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck.Måske tre måneders dansk straffrihed

Danske Speditører vil ikke begive sig ud i at gætte på, hvorfor Søfartsstyrelsen havde travlt med at udstede bekendtgørelsen – og gøre det med fuldstændigt uændret indhold i forhold til det udkast, der blev offentliggjort inden den allerførste melding kom om den russiske uvilje. Efterfølgende er det kommet frem, at i hvert fald 140 lande er med på det hold, der endnu ikke hverken har udstedt officielle regler eller har offentliggjort officielle retningslinjer om containervejning.

- Det er mærkeligt og politisk uforståeligt, at Søfartsstyrelsen - trods et skriftligt løfte til os - ikke lader sig påvirke af, hvad hovedparten af verdens lande gør – eller rettere sagt ikke gør. Og det bliver direkte meningsløst, når man tænker på, at mødet i FN's Søfartsorganisation i midten af maj 2016 rent faktisk førte til, at medlemslandene officielt blev opfordret til at håndhæve containervejnings-reglerne pragmatisk de første tre måneder, altså frem til 1. oktober 2016. Konsekvensen er jo så, at Kongeriget Danmark nu har en lovlig udstedt bekendtgørelse med eksplicitte bestemmelser om kontrol og straf allerede pr. 1. juli 2016. Formelt set bliver Søfartsstyrelsen derfor nødt til at afgøre, om man vil efterleve sin egen bekendtgørelse, eller om man vil lade sig påvirke af en officiel FN-henstilling om tre måneders pragmatisk håndhævelse. Nu forlyder det i branchen, at Søfartsstyrelsens repræsentant ved stort set alle givne anledninger fortæller, at Søfartsstyrelsen de første tre måneder ikke har tænkt sig at straffe nogen for noget som helst i relation til containervejning. Hvor ville det dog have været meget smukkere, hvis bekendtgørelsen var blevet udstedt efter mødet i FN's Søfartsorganisation, og hvis indholdet dermed var blevet afstemt efter, hvad der rent faktisk foregår i den virkelige verden, siger Henrik Beck.Skrivebordsløsningen har spillet fallit

Danske Speditører vil fortsætte indsatsen for at få tilpasset de danske regler.

- Der er formentlig ingen, eller måske meget få, der er modstander af, at containere skal vejes mere præcist end hidtil. Det vil gavne sikkerheden til søs. Men for internationalt orienterede danske speditører er det fuldstændig absurd, at man vil gavne den globale søfartssikkerhed med et såkaldt containervejnings-regime, der er så bøvlet og byrdefuldt, at kun 20-22 af verdens lande vil være med på regeringsniveau. Skrivebordsløsningen fra FN har ikke kunnet klare konfrontationen med virkeligheden. Som jeg opfatter det, har den danske måde at overimplementere FN-reglen på spillet fallit, og nu drejer det sig om at få ændret den danske bekendtgørelse ved først givne lejlighed. Indtil det sker, må alle leve med og overholde reglerne, som de er, slutter Henrik Beck fra Danske Speditører.

  

Fakta om containervejning

-       Containervejning skal ske ved anvendelse af en såkaldt ”egnet vægt” (metode 1) eller efter en såkaldt ”certificeret metode” (metode 2).

-       Vejningen efter metode 1 skal ske på f.eks. en brovægt, mens metode 2 drejer sig om ”vejning af alle pakker, lasteelementer m.v. i den pakkede container”.

-       Efter metode 2 fastlægges vægten efter en certificeret metode, hvilket er defineret som ”et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at den verificerede vægt fastlægges i henhold til bekendtgørelsens bilag, og som er udformet,  gennemført og vedligeholdes i overensstemmelse med en anerkendt standard.

-       Afskiberen pålægges at indarbejde oplysningerne om den således fastlagte vægt i det til containeren tilknyttede transportdokument.

-       Transportdokumentet skal fremsendes til skibsføreren eller til dennes repræsentant og til terminalens repræsentant i første lastehavn tilstrækkeligt tidligt – alt efter, hvad der måtte kræves af skibsføreren eller dennes repræsentant – til at kunne anvendes i udarbejdelsen af skibets stuvningsplan.

-       Dokumentationen skal på forlangende kunne forelægges Søfartsstyrelsen.

-       En pakket container må ikke lastes i skibet, medmindre skibsføreren eller dennes repræsentant og terminalens repræsentant er i besiddelse af informationer om den verificerede vægt.

-       Med henblik på at fastlægge en pakket containers verificerede vægt kan skibsføreren eller dennes repræsentant og terminalrepræsentanten vælge at fastlægge den.

-       Overtrædelse straffes med bøde. (Efter bekendtgørelsen skal dette kunne ske straks efter 1. juli 2016. Søfartsstyrelsen har tilsyneladende sagt, at dette reelt først vil kunne ske efter 1. oktober 2016)

-       Som alternativ til en ”egnet vægt” (metode 1) kan der i perioden frem til 30. juni 2017 anvendes måleudstyr, som sikrer, at vægten af den lastede container fastlægges inden for en nøjagtighed på plus/minus 1.000 kg.

 Læs Søfartsstyrelsens vejledning her og se endvidere denne oversigt med hyppigt stillede spørgsmål fra styrelsen om containervejning.