Ny tysk lov om mindsteløn medfører danske administrative byrder og potentielt kædeansvar

Ny tysk lov om mindsteløn medfører danske administrative byrder og potentielt kædeansvar

Oprettelsesdato

21.01.2015 - 11:50

 

Ny tysk lov om mindsteløn der trådte i kraft den 1. januar 2015, truer nu det danske transporterhverv med administrative byrder og et eventuelt potentielt kædeansvar. Det undrer os i Danske Speditører, at en sådan lov er blevet vedtaget i Tyskland, da loven kan vise sig, at være i strid med gældende EU ret. Om dette er tilfældet, undersøges i skrivende stund af EU Kommissionen.

Fakta om den nye lov

Efter reglerne er det fastsat ved lov, at ALLE ansatte (over 18 år) i tyske virksomheder inden for ALLE brancher mindst skal oppebære en grundløn på 8,50 euro pr. time.

Mindstelønnen omfatter ALT lønarbejde i Tyskland (dog ikke tillæg, som eksempelvis udefradrag (diæter, særlige tillæg, præmier mv.).

En mere uddybende gennemgang af lovens indhold kan du læse i det fakta ark der henvises til i Danske Speditørers Fragtmail nr. 58 af den 29. december 2014.

Dokumentationskrav forbundet med den nye lov.

Den nye lov medfører, at transportøren til de tyske myndigheder på forhånd via fax til nummer +49 221964870 skal sende en udfyldt formular med oplysninger om chaufførens løn og varigheden af det udførte arbejde.

Formularen har gyldighed i op til 6 måneder.

Formularen kan du se her:

 https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=2311B7DA4ECA0C202947

Du kan se formularen i en dansk udgave HER. Men det skal være den tyske udgave, der fremsendes til de tyske myndigheder.

Danske Speditører arbejder intensivt med sagen

Loven har efter Danske Speditørers opfattelse uoverskuelige konsekvenser for de EU lande, der udfører international transport med Tyskland som transitland. Dette skyldes, at alle internationale køretøjer som kører på de tyske veje, er omfattet af lovens krav om løndokumentation, samt det potentielle kædeansvar som loven også indebærer.

Danske Speditører har derfor siden loven blev vedtaget ultimo 2014, haft en høj grad af aktivitet og samarbejde på det politiske område. Dette både nationalt men også i forhold til EU.

Status på det politiske arbejde:

Via vores politiske kilder i EU, CLECAT og vores tyske søsterorganisation, er det blevet oplyst, at der er en ”pilotskrivelse” på vej til Tyskland fra EU Kommissionen. Tyskland skal redegøre for, hvorvidt deres nye lov om mindsteløn, er i overensstemmelse med gældende EU ret og praksis.

Vi er løbende i tæt dialog med vores kilder, da denne proces, set med Danske Speditørers øjne, er meget vigtig og Danske Speditører udøver derfor en massiv lobbyindsats i denne sag. Bliver den tyske lov anset som EU stridig, i forhold til andre EU landes internationale transporter der opererer på de tyske landeveje, vil de nuværende dokumentationskrav og kædeansvarsrisikoen, efter vores opfattelse tilsvarende bortfalde.

Danske Speditører har også på Christiansborg, løbende møder med udvalgte transportpolitiske ordfører, vedrørende sagen.

Danske Speditører vil fortsætte vores politiske lobbyvirksomhed, med det overordnede formål, at den tyske lov om mindsteløn, udelukkende bliver et tysk anliggende, som omfatter tyske statsborgere. Denne opfattelse deler vi, med flere danske brancheorganisationer inden for transport og logistik erhvervet.

Fælles opråb til danske ministre:

Danske Speditører har den 20. januar 2015, sammen med andre markante brancheorganisationer i logistik og transporterhvervet, sendt et fællesbrev til 4 danske ministre her under naturligvis Transportministeren. Dette med en klar opfordring til, at disse ministre straks bør indlede en dialog, med deres tyske kollegaer om denne meget uhensigtsmæssige nye tyske lov.

Juridiske konsekvenser.

Uanset ovenstående aktiviteter og det endelige udfald i sagen, er det et faktum, at loven trådte i kraft den 1. januar 2015. 

Da der i sagens natur er tale om tyske regler, vil alene tysk uddannede jurister kunne foretage en endelig vurdering af hensigtsmæssig- eller tilstrækkeligheden af konkrete tiltag i relation til reglerne, som måtte blive implementeret i virksomhederne.

Danske Speditørers juridiske afdeling har løbende været i dialog med såvel tyske specialistadvokater, som CLECAT om sagens juridiske implikationer og konsekvenser. Samlet må det fortsat konstateres, at der ikke kan tilvejebringes endelige svar på en række af de centrale spørgsmål, som problemstillingen med de nye tyske regler har givet anledning til.

Via CLECAT er tillige modtaget informationer om de anbefalinger og udmeldinger, som den tyske speditørorganisation (DSLV) har foretaget overfor tyske speditørvirksomheder.

DSLV oplyser, at have meddelt sine medlemsvirksomheder anbefaling om, at anvende den vedhæftede formular. Set fra et dansk juridisk objektiv forekommer det formalistisk at knytte lovmedholdeligheden hos underleverandører op på et internt dokument, idet et sådant – om end dette kan medvirke til bestyrkelse af anbringende om tilsikring af ”næste led i kædens” overholdelse af reglerne – aldrig vil kunne tilsidesætte det egentlige materielle lovkrav om, at reglerne de facto overholdes.

Hertil skal endvidere knyttes den kommentar, at vi er blevet oplyst, at der efter tysk ret – trods ordlyden af vedhæftede – ikke effektivt vil kunne gennemtvinges civilretlig regres af strafferetlige bøder.

Imidlertid vil en regulering af intern regres vedrørende civilretlige krav fra chauffører (svarende til differencen mellem EUR 8,50 og den konkrete løn for chaufførarbejde udført omfattet af de tyske regler) efter det for os oplyste kunne aftales frit mellem ”kædens led”.

Afsluttende kommentarer:

Danske Speditører er bekendt med vigtigheden af denne sag blandt vores medlemmer.

Vi fortsætter derfor vores intensive politiske arbejde med sagen i sin helhed.

Vi vil derfor også løbende melde ud til vores medlemmer, når der tilgår Danske Speditører nye oplysninger i sagen.

Konkrete juridiske spørgsmål bedes rettet til Juridisk afdeling.

Peter Nielsen

Politisk chef

Danske Speditører