Pressemeddelelse - Erhvervsskolereformen

Pressemeddelelse - Erhvervsskolereformen

Oprettelsesdato

25.02.2014 - 11:08

 

Danske Speditører har udsendt nedenstående pressemeddelelse i forbindelse med erhvervsskolereformen. Reformen blev forhandlet på plads i går:

Pressemeddelelse: 

SPEDITØRUDDANNELSE REDDET PÅ STREGEN 

Niveauet fastholdes foreløbigt til 2020. Endelig ordning aftales i 2019

"I Danske Speditører er vi glade for, at der er blevet lyttet til vore ønsker. Vi beholder vores velfungerende elevuddannelse til 2020, og inden da vil det være nemt for os at bevise, at det er måden at gøre det på, også i fremtiden." 

Sådan kommenterer adm. dir. Martin Aabak fra brancheorganisationen Danske Speditører aftalen om at ændre udkastet til en ny erhvervsuddannelseslov. De væsentlige ændringer i aftalen skyldes ifølge Martin Aabak ikke mindst et godt samarbejde med Kristian Jensen (V) og med Rosa Lund (EL), men også med andre partier  i forløbet op til den endelige aftale om erhvervsskolereformen. 

I forhold til den oprindelige aftale er der to vigtige ændringer: 

1) Der indføres en overgangsordning for HHX-studenter på det merkantile område, så uddannelsesaftaler indgået og påbegyndt inden 1. august 2020 kan omfatte en uddannelsestid i hovedforløbet op til 2 år. Aftalepartierne drøfter inden udgangen af 2019 erfaringerne for at tage stilling til, om overgangsordningen skal gøres permanent. 

2) Der indføres et merkantilt EUX-forløb for elever med kontor som speciale, herunder et særligt speditørspeciale. 

"I Danske Speditører havde vi helst set, at den nuværende HHX-ordning var blevet videreført, men det vigtigste er, at vi bevarer muligheden for at uddanne speditører via den tre årige HHX-uddannelsen med et efterfølgende to årigt elevforløb," siger Martin Aabak. "I det oprindelige forslag var elevtiden skåret ned til et år, og det havde været en katastrofe." 

"Man skaber også en kontoruddannelse specielt rettet mod vores branche, et EUX-forløb direkte målrettet mod speditørelevuddannelsen. Denne mulighed var ikke i spil i det oprindelige forslag. Vi vil gøre vores indflydelse gældende, når indholdet skal fastsættes." 

Danske Speditører ser det som positivt, at man tilgodeser speditøruddannelsen med to mulige uddannelsesspor inden opstart af en toårig elevtid i en virksomhed, men foreningen forventer, at der vil være politisk grundlag for igen at gøre HHX-overgangsordningen permanent, hvis  HHX-modellen foretrækkes af de uddannelsessøgende frem for den nye  EUX-speditørlinie, når overgangsordningen skal evalueres i år 2019. 

"Speditionsbranchen i Danmark er en succes. Det samme er uddannelsen

til speditør og de to succeser er tæt forbundne," siger Martin Aabak.  

 

Fakta om Erhvervsskolereformen:

Den oprindelige aftale til erhvervsskolereformen ville have ændret på

det traditionelle uddannelsesforløb ved at skære det ned fra 5 år til

4 år. Det skulle ske ved at afkorte elevtiden efter det gymnasiale

forløb til kun et år. 

Speditionsbranchen tager mellem 400 og 600 elever om året. Overvejende har disse elever en HHX eller anden gymnasial uddannelse bag sig. De har den fornødne modenhed og faglighed, de fornødne sprogkundskaber og har ofte rejst i udlandet. 

Nu bevares muligheden for et femårigt uddannelsesforløb i en overgangperiode til år 2020 med en evalueringsproces i 2019. 

Samtidig oprettes en speciel EUX-speditøruddannelse som et alternativ til det indarbejdede HHX-forløb. EUX-forløbet vil have en varighed på i alt 4 år. 

Ved evalueringen i 2019 vil det være muligt at vurdere hvilket af de to forløb, der har størst værdi for speditionsvirksomhederne.

 

Fakta om Danske Speditører:

De 150 medlemsvirksomheder i Danske Speditører beskæftiger 12.000

ansatte og omsætter årligt mere end DKK 22 mia. brutto. Speditører

udgør færre end 1 pct. af de beskæftigede i Danmark, men står for 2,9

pct. af den årlige værdiskabelse. I 2009 var værditilvæksten pr.

beskæftiget på 880.000 kr., mens den gennemsnitligt pr. beskæftiget

var på knapt 300.000 kr. ifølge tal fra Dansk Erhverv.

 

Hele aftaleteksten kan  du se HER