Statsministerens åbningstale og lovkatalog for 2013/14

Statsministerens åbningstale og lovkatalog for 2013/14

Oprettelsesdato

01.10.2013 - 12:16

 

Statsministeren har holdt sin åbningstale i Folketinget. Statsministeren omtalte kun ganske kort, emner der har relation til transporterhvervets rammebetingelser.

Kommende forøgelse af bøder vedrørende overtrædelse af godskørselsloven blev omtalt. Der er her tale om et lovforslag der allerede har været i høring hos Danske Speditører og hvor Danske Speditører,  har sendt et kritisk høringssvar i forhold til lovforslagets indhold. 

I forlængelse af Statsministerens åbningstale, bliver regeringens lovkatalog for det kommende folketingsår også offentliggjort.

Følgende transportpolitiske lovforslag vil være på dagsorden i det kommende folketingsår:

Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense (Okt I)

Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at udbygge den 13 km lange

strækning af hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20) fra Motorvejskryds Odense til ca. 2

km øst for tilknytningsanlæg Odense Vest ved Blommenslyst fra 4 til 6 spor. Forslaget

følger op på trafikaftalen om ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” fra marts

2013.

Lov om anlæg af Holstebromotorvejen (Okt I)

Lovforslaget giver transportministeren bemyndigelse til at anlægge en motorvej fra Herning

til Holstebro samt en vejforbindelse til Gødstrup. Forslaget følger op på trafikaftalen

om ”Linjeføring for Holstebromotorvejen” fra april 2013 samt aftaler om ”Vækstplan DK”

fra april 2013.

34

Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Okt II)

Regeringen har nedsat et udvalg om cabotagekørsel, der har afgivet en rapport i maj 2013.

Lovforslaget vedrører den lovgivningsmæssige opfølgning på dette udvalgsarbejde. Forslaget

vedrører en differentiering og anbefaling af forhøjelse af bødeniveauer med tre kategorier

af bøder afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen er.

Ændring af postloven (Nov I)

Lovforslaget bemyndiger transportministeren til administrativt at fastsætte vilkår for opfyldelse

af befordringspligten, således at der bliver adgang til at reducere antallet af omdelingsdage

pr. uge, ændre kvalitetskrav til B-breve samt ændre kravene til det landsdækkende net af postbetjeningssteder samt fastslå principper for postbetjening af øsamfund. Forslaget

følger op på den politiske aftale af 26. juni 2013 herom.

Lov om letbane i Ring 3 (Nov I)

Lovforslaget er en kombineret projekterings- og selskabslov. Anlægsloven afventer, at der

bliver udarbejdet en VVM-redegørelse - lovforslag herom planlægges fremsat om 2 år, som et ændringsforslag til nærværende lovforslag. Forslaget giver hjemmel til at stifte et

interessentselskab (Ring 3 Letbane I/S) bestående af Transportministeriet, Region Hovedstaden

og 11 kommuner i Hovedstadsområdet. Selskabet skal anlægge en 27 km lang letbane

på Ring 3 fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd med 27 stationer. Lovforslaget vil endvidere

indeholde bestemmelser om interessentselskabet, herunder ejer fordelingen, bestyrelse,

beslutning om tiltrædelse af de indkomne bud, statens udtræden af selskabet efter anlægget er færdigt og selskabets bestyrelse efter statens udtræden mv. Forslaget skal ses i forlængelse af en samarbejdsaftale mellem staten, Region Hovedstaden og de berørte kommuner og udarbejdede rapporter senest ”Udredning om Letbane på Ring 3” fra marts 2013.

Ændring af lov om jernbane København-Ringsted (Jan I)

Lovforslaget tilvejebringer hjemmel til, at der kan etableres en niveaufri udfletning ved

Ringsted Station samt mindre justeringer på de tilstødende strækninger som led i realiseringen

af Timemodellen. Med en niveaufri udfletning bliver det muligt at køre 200 km/t

igennem stationen mellem Den nye bane og Vestbanen til Odense.

Lov om projektering af en moderne jernbane (Jan II)

Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at undersøge og projektere de nødvendige

anlæg til realisering af hurtigere rejsetider på strækningen Ringsted – Hobro, herunder anlæg

af en ny bane over Vestfyn, en bro over Vejle Fjord, en ny bane Hovedgård – Aarhus og hastighedsopgraderinger på de bestående banestrækninger. Projekterne er et led i udmøntningen

af Togfonden DK.

Ændring af lov om trafikselskaber (Feb II)

Lovforslaget forventes at indeholde justeringer af organiseringen af den kollektive trafik i

hovedstadsområdet og finansieringsmodellen øst for Storebælt mv. Som følge af buspassagerrettighedsforordningen indeholder forslaget også regler om udpegning af et klageorgan og sanktioner i forhold til overholdelse af forordningen. Endelig vil lovforslaget skabe mulighed for, at trafikselskabet i region Nordjylland kan overtage statens hidtidige trafikkøberansvar for lokaltrafik mellem Hobro og Frederikshavn. Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Jernbanelov (Feb II)

Hovedformålet med loven er at skabe en klar, enkel og operationel jernbanelov, som indeholder

de rammebetingelser, der er nødvendige for at få flere passagerer og mere gods på skinnebåren trafik.

Lov om anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Feb II)

Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at anlægge en motortrafikvej syd om Frederikssund

ført over Roskilde Fjord på en højbro. Forslaget følger op på trafikaftalen om

”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” fra marts 2013.

 

Hos Danske Speditører, vil vi naturligvis følge ovenstående påtænkte lovforslag tæt og på alle måder søge indflydelse på, at indholdet af disse lovforslag ikke vil få en negativ indflydelse på de rammebetingelser, der i dag gør sig er gældende for speditionsbranchen.

Du kan læse hele lovkataloget HER.