DOKUMENTATIONSKRAV VED AFHENTNINGSKØB I FORBINDELSE MED EU-HANDEL

DOKUMENTATIONSKRAV VED AFHENTNINGSKØB I FORBINDELSE MED EU-HANDEL

Oprettelsesdato

29.08.2013 - 13:14

SKAT har i et styresignal (SKM2013.197.SKAT) fastsat skærpede krav til dokumentationen for, at sælger er berettiget til momsfritagelse efter momslovens § 34 stk. 1 nr. 1, i tilfælde hvor køber eller 3. mand på vegne af køber afhenter varerne med henblik på forsendelse eller transport til et andet EU-land.

I ovenstående styresignal havde SKAT lavet så skærpede regler til dokumentationen, at dokumentationskravet var stort set umuligt at opfylde. Denne erkendelse kom SKAT også selv frem til og SKAT trak derfor styresignalet tilbage. Styresignalet skulle være trådt i kraft den 1. august 2013.

SKAT foretog herefter en revurdering af styresignalet og sendte et revideret forslag til et styresignal til høring. Et styresignal der skal have virkning fra den 1. november 2013.

Danske Speditører var bemærkelsesværdig nok ikke udpeget som høringspart, i det høringen udelukkende var sendt til Dansk Erhverv. Dette på trods af, at speditionsbranchen omtales i styresignalet.

Danske Speditører indgik derfor i et samarbejde med Dansk Erhverv, med henblik på at afgive et fælles høringssvar på området.

Ordlyden i det nye udkast til styresignalet er fortsat problematisk, og vil medføre store administrative byrder hos Danske Speditørers medlemmer.

Endvidere er det Danske Speditørers opfattelse, at styresignalet er i strid med ordlyden i momslovens § 34, samt i strid med en afgørelse fra Landsskatteretten og en dom afsagt af EU-Domstolen.

Danske Speditører har derfor sammen med Dansk Erhverv sendt et kritisk høringssvar til SKAT.

Det fælles høringssvar kan du læse HER