"FJERN UNØDIG REGULERING FRA LOGISTIKBRANCHEN"

"FJERN UNØDIG REGULERING FRA LOGISTIKBRANCHEN"

Oprettelsesdato

20.06.2013 - 11:55

Produktivitetskommissionen anbefaler - Speditørerne krydser fingre

Der er fornuft at finde i Produktivitetskommissionens rapport "Konkurrence, internationalisering og regulering" fra maj i år. "Det er godt at se, at der anlægges synspunkter i kommissionens arbejde, som stemmer med erfaringerne blandt dem, der arbejder med tingene til daglig," siger adm.dir. Martin Aabak, Danske Speditører. "I rapporten fra maj er der taget nogle emner op, som vi i logistiksektoren længe har haft på dagsordenen. Nu krydser vi fingre for, at den egentlige målgruppe for kommissionsrapporterne - de politiske beslutningstagere - vil nå frem til side 139, når de læser rapporten."

"Noget tyder på det, idet staten, repræsenteret ved Trafikstyrelsen, og Kommunernes Landsforening netop har forhandlet en aftale på plads, hvorefter der fra årsskiftet 2013/2014 kan indføres en forhøjelse af den maksimalt tilladte totalvægt fra 48 til 50 ton for 6-akslede vogntog. Det peger i den rigtige retning."

I rapporten  "Konkurrence, internationalisering og regulering" står der blandt andet:

"Højere produktivitet inden for landtransportbranchen er vigtig både for branchen selv, men også for resten af økonomien. Regulering, der øger omkostningerne og hæmmer produktivitetsvæksten i landtransportbranchen, gør det dyrere at få leveret varer til forbrugerne. Det gælder også forbrugere i udlandet. Derved har landtransportbranchens produktivitet betydning for industriens evne til at eksportere til udlandet.

Produktivitetskommissionens undersøgelse viser, at produktivitetsvæksten inden for landtransport og andre transportrelaterede aktiviteter siden 1995 har været lavere end i en række sammenligningslande. Samtidig har Danmark i flere henseender en mere restriktiv lovgivning på området end i vores nabolande. Reguleringen tager bl.a. hensyn til miljø, arbejdsmiljø og belastning af vejnettet. Men der kan være grund til at kigge på, om nogle af de fastsatte grænser kan justeres.

Regulering af størrelsen på lastbiler kan være hæmmende for produktiviteten. Større lastbiler vil styrke transportvirksomhedernes produktivitet, fordi den samme mængde gods kan transporteres med færre vognture, færre chaufførtimer og mindre brug af brændstof. Ifølge Vejdirektoratet vil det både være til gavn for miljøet og medføre færre trafikulykker som følge af mindre trængsel på vejene. Effekten på miljøet og trængslen forudsætter naturligvis, at tilladelse af større lastbiler ikke får den samlede mængde transporteret gods til at stige i et sådant omfang, at det æder gevinsten.

Landtransport alene står for knap fire pct. af beskæftigelsen og tre pct. bruttoværditilvæksten i den private sektor, og branchen er karakteriseret ved et forholdsvis lavt uddannelsesniveau.

Produktivitetskommissionens anbefalinger til at styrke produktiviteten i landtransportbranchen tager udgangspunkt i følgende forhold:

Regulering af hensyn til belastningen af vejnettet begrænser anvendelsen af store lastbiler og forhindrer dermed udnyttelsen af stordriftsfordele. Med Trafikforliget 2010 blev det besluttet at hæve totalvægten for tre-akslede lastbiler og syv-akslede vogntog. Trafikforliget fra 2013 afsatte penge til en udvidelse af forsøget med modulvogntog samt til en forundersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved at hæve totalvægten for lastbiler yderligere.

Der findes ikke nogen studier af, hvor meget virksomhederne kan spare i lønomkostninger. Besparelserne kan være betydelige. De igangværende undersøgelser af de økonomiske konsekvenser ved at hæve totalvægten for lastbiler yderligere bør derfor tage højde for lønbesparelserne.

Produktivitetskommissionen anbefaler, at der tages yderligere skridt i den retning, således at begrænsningerne på lastbilers totalvægt hæves, og at forsøget med modulvogntog udvides og gøres permanent. På den baggrund anbefaler Produktivitetskommissionen, at forslaget om at øge vægtgrænserne for tre-akslede lastbiler og syv-akslede vogntog genovervejes.

Kravene vedrørende konstruktion af højlagre er mere restriktive i Danmark end i nabolandene. Derudover er kravene til registrering og håndtering af farligt gods strengere for godsterminaler og havne end for de virksomheder, der transporterer dette gods.

Arbejdsmiljø og sikkerhed prioriteres højt i Danmark. Der er almindelig enighed om, at det er vigtigt at undgå arbejdsskader, brandulykker osv. Men indspil til Produktivitetskommissionen fra erhvervslivets organisationer peger på, at reguleringen på dette område er mere restriktiv i Danmark end i vores nabolande - og måske også unødigt restriktiv. Det kan hæmme produktiviteten.

Produktivitetskommissionen anbefaler derfor, at reguleringen inden for arbejdsmiljø, brandkrav og håndtering af gods efterses og så vidt muligt bringes i overensstemmelse med nabolandenes, hvis det kan ske uden  sikkerhedsrisiko for medarbejdere og andre.

Ifølge erhvervslivets organisationer er brandkravene til højlagre et eksempel på en uhensigtsmæssig regulering, særligt da de er strengere i Danmark end i Tyskland og Sverige. Det gør det dyrere at bygge dem herhjemme, og der bliver derfor formentlig bygget færre højlagre i Danmark end i vores nabolande. Højlagre er typisk automatiserede og derfor mere produktive end traditionelle lagerbygninger.

Et andet eksempel er, at operatører af godsterminaler og havne er underlagt særligt strenge krav til registrering og håndtering af farligt gods. Herved pålægges operatørerne administra- tive og driftsmæssige ekstraomkostninger, hvilket hæmmer produktiviteten. Det er en dansk særregel, og samme sikkerhedskrav er ikke pålagt de transportvirksomheder, som leverer eller afhenter gods til terminalen eller havnen."

Produktivitetskommissionens rapporter kan downloades fra http://produktivitetskommissionen.dk/publikationer