HER ER RAPPORTEN OG MINISTERNOTATET

HER ER RAPPORTEN OG MINISTERNOTATET

Oprettelsesdato

23.05.2013 - 06:42

Den længe ventede cabotagerapport blev udsendt af Trafikstyrelsen tirsdag den 21. maj

Rapporten indeholder ikke nogen fælles konklusion - dertil har holdningerne været for vidt adskilte, med Danske Speditører, ITD, DI Transport og ATL på den ene side og 3F, FDL og DTL på den anden side, sidstnævnte med en klar målsætning om at få sat så store hindringer op som muligt for udenlandske vognmænd og chauffører, nu og i fremtiden.

Er det så lykkedes? Ikke i rapporten, der fremtræder som en gennemgang af de emner, der er drøftet i møderækken i cabotageudvalget siden august 2012, med kommentarer fra de deltagende organisationer til de enkelte punkter. Deltagerne var  ITD, Dansk Transport og Logistik (DTL), Fagligt Fælles Forbund (3F), Danske Speditører, DI Transport, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Dansk Erhverv, og Transportministeriet.

Danske Speditører har hele tiden henholdt sig til:

1) at cabotage, sådan som den praktiseres i Danmark efter den gældende vejledning fra Trafikstyrelsen, afspejler meningen med EU-direktiv 1072/2009 om international godstransport på vej;

2) at Danmark bør være talsmand for, at de resterende indskrænkninger i det frie marked for vejtransport bør afvikles efter den køreplan, som blev lagt i EU i 2009.

Danske Speditører er som brancheforening tilfreds med, at arbejdet med rapporten har vist, at de forskellige forslag til at kriminalisere lovlig cabotage har kunnet tilbagevises såvel praktisk som juridisk med henvisning til gældende dansk og fællesskabsret. Det gælder ikke mindst justitsministeriets afvisning af objektivt ansvar for speditører samt påpegning af, at lovgivningens eksisterende regler for medvirkenansvar giver tilstrækkelig sanktionsmulighed ved overtrædelser.

Ministerens notat er derimod skuffende i den forstand, at det lægger op til at stramme gældende lovlig praksis og at det erklærer modstand imod udviklingen af EU's indre marked på transportområdet.

Ministeren noterer på sin kreditside bevillingen af 17,5 mill.kr. ekstra til politiet til kontrol af ulovlig cabotage. Endvidere, at bødeniveauet allerede er hævet til et hidtil uset højt niveau; at lastvognstrækkere, der udfører ulovlig cabotage, kan tilbageholdes, samt at dokumentation af international kørsel og cabotagekørsel skal foreligge, når køretøjet bliver standset af politiet.

Med hensyn til sidstnævnte er der efter Danske Speditørers opfattelse ikke tale om, at politiet kan kræve papirdokumenter rakt ud ad bilens sidevindue. Det fremgår tydeligt af forordningen, at det er vognmanden, ikke chaufføren, der har forpligtelsen, og dermed, at vognmanden har mulighed for at opfylde dokumentationskravet, så snart kravet er præsenteret og det er praktisk gennemførligt. Der er faldet dom om dette ved en dansk domstol. Men den tvetydige formulering i notatet, som uden tvivl vil blive gentaget i officielle vejledninger, vil gøre retstilstanden usikker og gøre udenlandske vognmænd mindre interesserede i at tage ture til Danmark, med højere omkostninger for danske import- og eksportvirksomheder til følge.

Der kan også vise sig at blive problemer med at omdefinere begrebet "international transport", hvor det er Danske Speditørers opfattelse, at gods, som køres for tredjemand på basis af en transportaftale ikke kan underlægges indskrænkende fortolkning efter forgodtbefindende.

Som nævnt vil ministeren også gerne imødekomme cabotagemodstanderne ved at undersøge, om en særlig "finsk model" for at indskrænke adgangen til cabotage kan bruges i Danmark. Den finske lovgivning blev imidlertid ændret i april, så en del af den ensidige indskrænkning er faldet bort, og en række danske organisationer, blandt andre Danske Speditører, har taget kontakt til EU-kommission og bedt om, at den bekræfter, at de resterende "finske" indskrænkninger strider imod forordningen. Så det er ikke meget sandsynligt, at ministeren kan gennemføre en stramning på dette punkt heller.

Endelig finder Danske Speditører det ærgerligt og i modstrid med danske interesser, at transportministeren allerede har meldt sig som modstander af liberalisering af adgangen til at udføre godstransport i EU's indre marked.

 

Læs rapporten her

Læs notatet her