CABOTAGEKONTROL - INGEN DANSK SÆRREGEL

CABOTAGEKONTROL - INGEN DANSK SÆRREGEL

Oprettelsesdato

25.04.2013 - 11:35

Status quo for cabotagekontrol officielt bekræftet

Vi ser det som en korrekt og velkommen konstatering af, at at myndighederne ikke ændrer signaler med hensyn til kontrollen af cabotage her i landet.

Sådan kommenterer adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører, et høringsnotat fra Trafikstyrelsen om en bekendtgørelse, der skriver en dansk præcisering af forordning 1072/2009 (EU) ind i Godskørselsloven.

Med Trafikstyrelsens høringsnotat er diskussionen afsluttet om, hvorvidt politiet kan kræve fysiske dokumenter på stedet for en forudgående international transport og for de tilladte cabotageture: Det kan politiet ikke. Hvis dokumentation kan godtgøres at have foreligget - altså eksisteret - på det tidspunkt, hvor der er anmodet om den, vil der ikke være tale om overtrædelse af forordning 1072/2009. Dommen viser, at senere fremvisning er lige så god som fremvisning på stedet. Det kan ikke kræves, at dokumentationen skal medbringes, og elektronisk dokumentation er lige så gyldig som papirer - som det også fremgår af cabotagevejledningen fra maj 2010.

Som Trafikstyrelsen skriver: "Præciseringen alene vedrører tidspunktet for, hvornår den i forordningen foreskrevne dokumentationen skal foreligge" - altså ikke for, hvornår den skal fremvises.

Når det i høringsnotatet hedder, at "der ikke (er) tale om at inkorporere en forordningstekst i en dansk bekendtgørelse, men derimod om i bekendtgørelsesform at præcisere en bestemmelse i en forordning, der ikke er præcis," er det efter vores opfattelse en måde at formulere sig ud af den særdeles uheldige position, der var lagt op til. Ved nærmere eftertanke er man naturligvis godt klar over, at "præciseringer" og andre fortolkninger er domstolenes privilegium, når det gælder EU-forordninger, sådan som det  for nylig er sket ved retten i Kolding, hvor der er taget stilling til netop dette spørgsmål, siger Martin Aabak.

Det positive er, at Trafikstyrelsen med sit høringsnotat bringer klarhed og fastslår status quo. Hverken speditør, vognmand eller fører vil være interesseret i at løbe risikoen for, at transporten bliver ramt af sanktioner grundet en dansk særregel ved en vejsidekontrol, heller ikke selv om de med held kunne forfølge sagen ved domstolene.

Danmark ville i så fald hurtigt - og fortjent - få et ry af at være et land, som gør, hvad det kan for at holde biler og førere fra andre fællesskabslande ude. I de situationer, hvor det er svært og dyrt at få kapacitet - hvilket jævnligt gør sig gældende i flere områder - ville ture til Danmark blive prioriteret lavt med dyrere varer for forbrugerne og dårligere konkurrenceevne for eksportvirksomhederne til følge, slutter Martin Aabak