Lov om Forsikringsformidling til serviceeftersyn

Lov om Forsikringsformidling til serviceeftersyn

Oprettelsesdato

17.01.2018 - 16:46

I efteråret 2017 har Finanstilsynet finkæmmet gældende regler for salg og formidling af forsikringer i Danmark. Den 16. januar 2018 resulterede det i, at Folketinget vedtog en lov, der læner sig op ad det fælles europæiske Forsikringsdistributionsdirektiv.

I hvilket omfang lovændringerne har betydning for en transport- og speditionsvirksomhed, afhænger i grove træk af, hvordan virksomhedens forsikringsaktiviteter håndteres. Ændringerne kan for nogle virksomheder betyde, at virksomheden skal have godkendelse fra Finanstilsynet for at kunne fortsætte deres forsikringsaktiviteter. For andre kan loven være helt irrelevant.

- Der er mange måder hvorpå man kan organisere sin virksomhed og forsikringsaktiviteter. Lovgivningen vil påvirke virksomhederne forskelligt. Men så meget desto mere er det en selvfølgelighed, at vores medlemmer i speditionsbranchen bør danne sig et overblik over det, siger Søren N. E. Johansen, advokatfuldmægtig i Danske Speditører.

 

 Forhåndsvisning

"De nye regler vil blive implementeret gradvist.

Forarbejderne til loven nævner en overgangsperiode på 6 mdr.,

inden for hvilken virksomhederne skal gøre sig klart om

deres aktiviteter skal registreres/godkendes af finanstilsynet",

siger advokatfuldmægtig, fortæller Søren Nicolay Edsen Johansen.

 

Lovændringerne betyder, at transport- og speditionsvirksomheder skal få klarlagt, om deres virksomhed skal registreres hos Finanstilsynet for at aktiviteterne er lovlige. Om dette er nødvendigt, afhænger af virksomhedens forsikringsaktiviteter. I korthed bringes her en række overskrifter:

 

Ny lov i overskrifter

Der introduceres en række nye begreber, der er med til at redefinere flere aktørers forsikringsaktiviteter på markedet. Det betyder, at vores medlemmer er nødt til at få styr på, hvilken form for aktør de hører til. Det betyder at gældende definitioner i loven i dag udgår – f.eks. forsikringsmægler eller forsikringsagent.

1.      Betegnelsen  ”forsikringsdistribution”:

Forsikringsdistribution er den aktivitet, hvor man rådgiver, foreslår, eller udfører det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler. En forsikringsformidler er derfor lidt firkantet sagt, en person, der udøver forsikringsdistribution. En forsikringsvirksomhed udøver også forsikringsdistribution.

2.      Forsikringsformidler:

Forsikringsformidlere kendes i dag som forsikringsmæglere, forsikringsagenter og underagenter. Sådanne aktiviteter forudsætter Finanstilsynets godkendelse og vil fremover være omfattet af begrebet ”Forsikringsformidler”.

3.      Nyt begreb ”accessorisk forsikringsformidler”:

Denne betegnelse dækker over en virksomhed, der mod aflønning udøver forsikringsdistribution i tilknytning til virksomhedens hovedaktivitet. Hvis virksomheden f.eks. sælger transport og speditionsydelser, kan forsikringsaktiviteten vedr. salg af transportforsikringer i tilknytning til godstransporten være omfattet af definitionen.

Begrebet accessorisk forsikringsformidler skal håndtere de virksomheder, der ikke er forsikringsselskaber, men alligevel udgør bindeleddet mellem køberen af et forsikringsprodukt og forsikringsselskabet. Det kunne i nogle situationer være en speditør, der formidler salget af en transportforsikring til speditørens ordregiver.

Accessoriske forsikringsformidlere skal som udgangspunkt registreres hos finanstilsynet, men der er dog en række vigtige undtagelser. F.eks. formidlede forsikringer med et årligt præmiebeløb under 4.476 kr.

 

Glem ikke undtagelserne

Undtaget fra lovens anvendelsesområde er bl.a., under visse forudsætninger, formidling af forsikringer under 4.476 kr. i tilknytning til salg af varer eller tjenesteydelser som accessorisk forsikringsformidler. Det samme gælder lejlighedsvis levering af data og oplysninger om potentielle kunder til et forsikringsselskab i tilknytning til anden virksomhed – f.eks. spedition.

De kommende lovændringer vil have væsentlig betydning for flere virksomhedsaktiviteter end tilfældet er efter gældende ret. Det betyder, at virksomheder, der ikke skal registreres i dag, måske skal registreres fremadrettet. Om virksomheden skal registreres afhænger helt af virksomhedens forsikringsaktiviteter.

Derfor er det vigtigt også at have fokus på de aktiviteter, der er undtaget fra lovgivningens anvendelsesområde, og som derfor ikke skal registreres.

 

Hvornår gælder ændringerne?

Søren N.E. Johansen fra Danske Speditører fortæller, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sætte dato på ændringernes ikrafttræden:

- Folketinget har bedt Justitsministeren om at aktivere loven, når EU-kommissionen, Parlamentet og Rådet har lagt sig fast på, hvornår Forsikringsdirektivet skal være implementeret i Unionen. Den endelige dato vil blive meddelt separat. De nye regler vil blive implementeret gradvist. Forarbejderne til loven nævner en overgangsperiode på 6 mdr., inden for hvilken virksomhederne skal gøre sig klart om deres aktiviteter skal registreres/godkendes af finanstilsynet, siger advokatfuldmægtig, fortæller Søren Nicolay Edsen Johansen.

Han tilføjer, at overgangsperioden forventes at blive klarlagt så snart arbejdet i EU-kommissionen har anbefalet en ikrafttrædelsesdato til Rådet og EU-Parlamentet.

 

Faktaboks

Den 16. januar 2018 vedtog folketinget en ny lov om Forsikringsformidling.

Loven implementerer Forsikringsdirektivet, også kaldet IDD.

Ikrafttrædelsesdatoen er ikke fastsat endnu, idet flere lande har udtrykt ønske om udskydelse af forsikringsdirektivets ikrafttræden. En overgangsordning er næsten på plads, men pr. dags dato kender vi ikke den tidsmæssige udstrækning.

Loven fastslår hvilke virksomhedsaktiviteter, der kræver registrering hos Finanstilsynet, og hvilke der kræver en egentlig godkendelse.

 

Juridisk Afdeling i Danske Speditører står til rådighed for at give sparring til medlemmer af foreningen. Henvendelse kan ske til sej@dasp.dk